Polítiques de Privacitat

Confort Centre Quiromassatge

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).

I.- ¿Quí és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades es Confort Centre Quiromassatge (marca comercial Confort Centre Quiromassatge, d’ara endavant referit com “CCQ”) amb CIF 23877134Y i domicili social a Avda. Mistral, 51, 08015 Barcelona, Espanya. Si te cap consulta relativa a protecció de dades pot dirigir-se a la nostra empresa a través del correu info@confortmassage.com.

II.- ¿Amb quina finalitat i legitimació tractem les seves dades?

CCQ informa a l’interessat que les seves dades seran tractades per CCQ, amb les següents finalitats:

1. Gestió de la petició realitzada per part de l’usuari. CCQ realitzarà aquells tractaments de dades necessaris per a la atenció de la sol·licitut d’informació i/o de servei requerit per part de l’usuari. D’aquesta manera, tractarem:

· Dades identificatives: nom, cognoms, document d’identitat.

· Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfono fix, número de telèfono móvil.

· Dades transaccionals: informació sobre serveis prestats, contractes, facturació i cobrament, mètodes de pagament, dades bancàries i qualsevol dada relativa a les seves transaccions amb CCQ.

· Dades electròniques: adreça IP, tipus i idioma del navegador, domini mitjançant el qual accedeix al Web, dades de navegació, activitat al Lloc Web.

Legitimació: aquest tractament només serà realitzat si CCQ compte amb el consentiment de l’usuari.

2. Anàlisi i estudi de les interaccions de l’usuari web amb la pàgina. CCQ podrà tractar les dades personals dels usuaris de la pàgina web, mitjançant la seva adreça IP o MAC, amb l’objectiu d’analitzar les interaccions, moviments, scrolls, visites, consultes de productes, que l’usuari pugui realitzar a la pàgina web.

Legitimació: aquest tractament és necessari per la satisfacció d’interessos legítims de CCQ. En qualsevol moment el client podrà oposar-se a que les seves dades siguin tractades amb aquesta finalitat seguint les instruccions marcades a l’apartat V.

3. Control informàtic de la pàgina web. CCQ realitzarà aquelles actuacions de vigilància i control d’ús de la pàgina web amb l’objectiu de prevenir i detectar qualsevol utilització fraudulenta, accessos no autoritzats, alteracions o pèrdues d’informació de caracter personal o no.

Legitimació: aquest tractament és necessari per a complir amb aquelles obligacions legals establertes per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com satisfer interessos legítims de CCQ en garantir la seguretat de la xarxa i de la informació.

4. Informe i gestió d’incidències del sistema. CCQ tractarà aquella informació necessària dels usuaris per a gestionar qualsevol incidència reportada o que CCQ detecti pels seus propis mitjans. Aquest tractament de dades únicament serà realitzat amb la finalitat de sol·lucionar la incidència i els problemes derivats de la mateixa.

Legitimació: aquest tractament és necessari per la satisfacció d’interessos legítims de CCQ. En qualsevol moment el client podrà oposar-se a que les seves dades siguin tractades amb aquesta finalitat seguint les intstruccions establertes a l’apartat V.

5. Atenció de sol·licitud de drets. En base als formularis habilitats per CCQ a la seva pàgina web la atenció dels drets de l’usuari i/o client, CCQ tractarà la seva informació personal amb la finalitat d’atendre la petició, podent requerir altre informació que CCQ hagi pogut transmetre en base a la seva política de privacitat.

Legitimació: aquest tractament és necessari per a complir amb aquelles obligacions que la normativa en matèria de protecció de dades imposa a CCQ per la atenció de sol·licituds de drets.

6. Remissió de comunicacions electròniques (informatives i/o comercials). CCQ els informa que podrà utilitzar la seva adreça de correu electrònic o altres dades personals vinculades amb la finalitat d’enviar-li comunicacions electròniques informatives i/o comercials.

Legitimació: aquest tractament només serà realitzat si CCQ compte amb el consentiment de l’usuari.

III.- ¿Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals a les que es tingui accés es tractaran el temps necessari per a complir la finalitat per la qual van ser recollides. Després d’això, CCQ conservarà les dades personals quan les mateixes deixin de ser pertinents per a les seves finalitats, degudament bloquejats, per a posar-los a disposició de les Administracions Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació previstos legalment.

IV.- ¿A quí comunicarem les seves dades?

CCQ podrà comunicar les dades a:

· Tercers col·laboradors que hagin pogut rebre la informació de l’usuari en cas de petició per part del mateix.

· Organismes Públics competents, Jutges i Tribunals.

· Al marge de les anteriors comunicacions de dades, CCQ compte amb la col·laboració d’alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les dades personals dels clients i que tractaran les esmentades dades en nom i per compte de CCQ com a consequència de la seva prestació de serveis. En concret, CCQ contractarà la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que exerceixin la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitatiu, en els següents sectors: assessorament jurídic, empreses de serveis professionals multidisciplinars, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics.

Entre els nostres proveïdors tecnològics es troba Siteground https://siteground.es y 1and1.es. Poden consultar les polítiques de privacitat de les esmentades empreses en els següents enllaços:

https://www.siteground.es/privacidad.htm

https://www.ionos.es/terms-gtc/terms-privacy/

Social Media i contingut generat per l’usuari: alguns dels nostres llocs web permeten als usuaris enviar el seu propi contingut o accedir als nostres perfils de social media.

Recordi que qualsevol contingut enviat a una de les nostres plataformes de xarxes socials poden ser vistes pel públic, per la qual cosa ha de tenir cura al proporcionar certes dades personals. CCQ no es fa responsable de cap acció realitzada per altres persones si es publiquen dades personals en alguna de les nostres plataformes de xarxes socials i li recordem que no comparteixi aquesta informació.

V.- ¿Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Els interessats podran exercir, si ho desitgen, els drets d’accés, rectificació i supresió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, mitjançant enviament de sol·licitud al correu electrònic info@confortmassage.com.

Els interessats podran, en relació amb aquells tractaments que estiguin basats en la obtenció del seu consentiment, retirar el consentiment a través del procediment que es detalla en el paràgraf anterior.

VI.- He detectat una incidència respecte a les meves dades personals o d’un tercer ¿com puc notificar-ho?

L’interessat que, per qualsevol mitjà, hagi tingut coneixement d’una possible esquerda o incidència de seguretat que hagi provocat un accés no permès, alteració, modificació o esborrat no autoritzat respecte de les dades personals que el concerneixen o que siguin titularitat d’un tercer, poden remetre la incidència a la direcció de correu electrònic info@confortmassage.com.

VII.- ¿Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que CCQ tracta son les dades personals recollides mitjançant els formularis habilitats a la web.

En el cas que sigui necessari per la atenció de la petició o sol·licitud d’exercici d’un dret, CCQ podria sol·licitar i rebre informació a través de tercers que hagin pogut rebre la seva informació, com a client, en base a la política de privacitat corresponent.

VIII.- ¿Davant de quina autoritat pot exercir les seves reclamacions?

Els interessats poden presentar una reclamació davant la Agència Espanyola de Protacció de Dades en relació a la resposta que hagin rebut de CCQ al atendre els seus drets.

En tot cas, l’usuari és informat que les reclamacions en materia de tractament de dades personals hauran de ser tramitades mitjançant l’enviament de correu electrònic a la adreça info@confortmassage.com adjuntant a aquesta sol·licitud, còpia del seu DNI, NIF o document oficial que l’identifiqui.